Privatumo pranešimas

Atnaujinta: rugpjūtis, 2023.

Vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu, šiame pranešime apžvelgiami UAB „Manpower Lit“ (toliau – Duomenų valdytojas) asmens duomenų tvarkymo principai.

Valdytojas

Valdytojas yra UAB „Manpower Lit“, kurio registruota buveinė yra Lietuvoje. Surinktus asmens duomenis tvarko duomenų valdytojas. Be to, asmens duomenis gali tvarkyti arba bendrai tvarkyti Duomenų valdytojas ir jo filialai.

Šis pranešimas skirtas (1) kandidatams į darbo vietas ir mūsų karjeros paslaugų naudotojams, (2) darbuotojams, kuriuos samdome arba siunčiame į kliento įmonę atlikti užduoties ir asmenims, kuriems teikiame paslaugas, susijusias su naujo darbo paieška arba darbo vietos pakeitimu pasibaigus darbo santykiams, (3) interneto svetainių (toliau – Svetainė), išvardytų čia naudotojams ir (4) mūsų verslo partnerių, klientų ir tiekėjų atstovams. Šis pranešimas netaikomas mūsų pagrindinio biuro darbuotojams, kurie yra „ManpowerGroup“ darbuotojai ir dirba tiesiogiai „ManpowerGroup“, taip pat jos klientams.


Pranešime aprašoma, kokio tipo asmens duomenys ar surinkta asmeninė informacija yra renkama, kaip informacija naudojama, tvarkoma ir saugoma, kiek laiko saugoma, kas ją gauna ir kokiomis teisėmis fizinis asmuo gali pasinaudoti dėl savo asmens duomenų. Jame taip pat aprašoma, kaip galite susisiekti su mumis dėl asmens duomenų apsaugos ir pasinaudoti savo teisėmis. Mūsų duomenų apsaugos veikla įvairiose šalyse gali skirtis, nes ji atspindi vietos praktiką ir teisinius reikalavimus. Vietos reikalavimus galite rasti atitinkamos vietos interneto svetainėje.

Renkama informacija

Jūsų asmens duomenis galime rinkti įvairiais būdais, pavyzdžiui, naudodamiesi savo svetaine ir socialinės žiniasklaidos kanalais, renginiuose, telefonu, darbo paieškos portalais, įdarbindami darbuotojus arba bendraudami su klientais ir tiekėjais. Priklausomai nuo mūsų santykių su Jumis pobūdžio, galime rinkti įvairius asmens duomenis, įskaitant (jei tai leidžiama pagal vietos įstatymus) toliau nurodytus duomenis:

Jei esate darbuotojas arba kandidatas, teikiantis paraišką dėl darbo arba tuo tikslu susikuriantis paskyrą, galime tvarkyti toliau nurodytus asmens duomenis (jei tai leidžiama pagal vietos įstatymus):

Kaip naudojami surinkti duomenys

Duomenų valdytojas renka ir naudoja surinktus duomenis siekdamas:

Asmens duomenys visada tvarkomi remiantis atitinkamu teisiniu pagrindu, kuris gali būti vienas iš šių:

Jei esate darbuotojas arba kandidatas ir dėl šios priežasties teikiate paraišką dėl darbo arba kuriate paskyrą, šiame pranešime aprašytą informaciją galime naudoti ne tik pirmiau minėtais tikslais, tačiau ir šiais:

Asmens duomenų tvarkymo ir apsaugos būdai

Be kita ko, minėtais tikslais surinktus duomenis automatiškai tvarkome tam tikrą laikotarpį, kuris atitinka mūsų duomenų saugojimo taisykles, kad užtikrintume, jog asmens duomenys nebūtų saugomi ilgiau nei būtina.
Įgyvendiname organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, kad apsaugotume Jūsų asmens duomenis nuo atsitiktinio, neteisėto ar neleistino praradimo, sunaikinimo, pakeitimo, prieigos, paviešinimo ar naudojimo. Siekdami užtikrinti tinkamą Jūsų asmens duomenų saugumą ir konfidencialumą, įgyvendiname šias saugumo priemones:

Surinktų duomenų saugojimo laikotarpis

Surinktus duomenis savo sistemose saugome taip, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau nei to reikia tikslui, dėl kurio duomenys buvo surinkti arba dėl kurio jie papildomai tvarkomi.
Konkretų laikotarpį nustatome atsižvelgdami į toliau nurodytus dalykus:

konkrečias teisines prievoles, dėl kurių būtina tvarkyti ir saugoti asmens duomenis tam tikrą laikotarpį

Informacija, kuria dalijamės

Surinktais duomenimis nesidalijame, išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, jei sutikote su tam tikra veikla arba jei to reikalauja įstatymai. Asmens duomenimis galime dalytis su savo tiekėjais, kurie teikia paslaugas mūsų vardu ir pagal mūsų duotus nurodymus. Tokiems tiekėjams nesuteikiame leidimo naudoti ar atskleisti tokią informaciją, išskyrus atvejus, kai tai būtina teikiant paslaugas mūsų vardu arba siekiant laikytis teisinių reikalavimų. Jūsų asmens duomenimis galime dalytis su (I) savo dukterinėmis įmonėmis ir filialais, (II) klientais, kurie gali siūlyti darbo galimybes arba yra suinteresuoti įdarbinti mūsų kandidatus ir (III) kitais asmenimis, su kuriais bendradarbiaujame ieškodami kandidatams darbo, pavyzdžiui, konsultantais ir subrangovais.


Jūsų asmens duomenis taip pat galime perduoti, jei (I) to reikalauja įstatymai, (II) to teisėtai reikalauja teisėsaugos institucija ar kitas valstybės pareigūnas ir (III) manome, kad tai yra būtina ar tikslinga siekiant išvengti fizinių ar finansinių nuostolių, sukčiavimo ar neteisėtos veiklos bei tai reikalinga tyrimui. Be to, turime teisę perduoti Jūsų asmens duomenis, jei parduodame ar perduodame visą savo verslą ar turtą arba jo dalį (įskaitant pertvarkymo, nutraukimo ar likvidavimo atvejus).

Tarptautinis duomenų perdavimas

Jūsų asmens duomenis galime perduoti į šalis, esančias už šalies, kurioje informacija buvo iš pradžių surinkta, ribų. Kai kuriose iš šių šalių gali būti taikomi ne tokie patys duomenų apsaugos įstatymai kaip šalyje, kurioje iš pradžių pateikėte asmens duomenis. Perduodami tokius duomenis, juos saugosime taip, kaip aprašyta šiame privatumo pranešime.

Jei esate Europos ekonominėje erdvėje, Šveicarijoje arba Jungtinėje Karalystėje, užtikriname, kad duomenų perdavimas į šalis, su kuriomis šiuo metu nesudaryti tinkami susitarimai, būtų vykdomas tik remiantis:

 1. teisiškai privalomu ir vykdytinu dokumentu tarp valdžios institucijų ar įstaigų;
 2. privalomomis įmonės taisyklėmis;
 3. Europos Komisijos patvirtintomis standartinėmis sutarčių sąlygomis (SSS) kartu su privalomomis priėmimo nuostatomis, kurių reikalaujama JK ir Šveicarijoje, jei duomenų tvarkymas susijęs su JK arba Šveicarijos rezidentais.

Jei perkėlimas priklauso nuo SSS, perkėlimas bus vykdomas tik atlikus perkėlimo poveikio vertinimą:

Pagal galiojančius įstatymus šių apsaugos priemonių kopiją galite gauti susisiekę su mumis, kaip nurodyta toliau pateiktoje skiltyje „Kaip su mumis susisiekti“.

Duomenų subjekto teisės

Kai tai leidžiama pagal galiojančius įstatymus, galite pasinaudoti šiomis teisėmis:

 1. Teisė susipažinti: Turite teisę gauti patvirtinimą, ar Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi ir, jei taip yra, sužinoti, kokius Jums priklausančius asmens duomenis turime bei suteikti Jums prieigą prie jų.
 2. Teisė į ištaisymą: Jūs turite teisę prašyti, kad mes ištaisytume arba atnaujintume bet kokius netikslius ar neišsamius Jūsų duomenis.
 3. Teisė ištrinti: turite teisę prašyti, kad ištrintume ir (arba) sunaikintume informaciją apie Jus ir nebetvarkytume šių duomenų. Atkreipkite dėmesį, kad tai nėra absoliuti teisė; gali būti teisinių ar reguliavimo priežasčių, dėl kurių reikia išsaugoti kai kuriuos ar visus surinktus duomenis (tokiu atveju Jums tai bus paaiškinta). Gali būti, kad informacija iš serverių bus ištrinta pavėluotai, o atsarginės versijos gali egzistuoti trumpą laiką po paskyros ištrynimo.
 4. Teisė apriboti duomenų tvarkymą: turite teisę prašyti apriboti Jūsų duomenų tvarkymą;
 5. Teisė į duomenų perkeliamumą: Turite teisę gauti savo asmens duomenis, kuriuos mums pateikėte, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio automatiškai nuskaitomu formatu. Turite teisę prašyti, kad šiuos duomenis tiesiogiai perduotume kitam duomenų valdytojui ar įmonei.
 6. Teisė prieštarauti: Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi remiantis teisėtais duomenų valdytojo verslo interesais, įskaitant tiesioginės rinkodaros tikslais. Jei prieštarausite, ankstesnis duomenų tvarkymas liks teisėtas;
 7. Teisė nebūti automatizuoto individualaus sprendimų priėmimo subjektu: Jūs turite teisę nebūti sprendimo, grindžiamo tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, subjektu, jei toks profiliavimas sukelia teisinį ar panašiai reikšmingą poveikį Jums arba prieš Jus. Nors mūsų darbo paieškos įrankiai yra įgalinti automatizuoti naudojant dirbtinį intelektą, jie nesukelia teisinio ar panašiai reikšmingo poveikio naudotojams;
 8. Kai Jūsų asmeninė informacija tvarkoma remiantis sutikimu, turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Gali būti aplinkybių, kai Jums atšaukus sutikimą vis tiek reikės tvarkyti Jūsų duomenis dėl teisinių ar oficialių priežasčių; tokiu atveju duomenis tvarkysime tik tiek, kiek būtina šiems reikalavimams įvykdyti. Bet koks sutikimo atšaukimas neturės įtakos duomenų tvarkymui iki jo atšaukimo.
 9. Teisė atsisakyti Jūsų asmeninės informacijos pardavimo: mes neparduodame ir neparduosime Jūsų asmeninės informacijos.
 10. Teisė pateikti skundą priežiūros institucijai: Jei manote, kad Jūsų asmens duomenų tvarkymas pažeidžia privatumo teisę, turite teisę pateikti skundą priežiūros institucijai šalyje, kurioje yra Jūsų nuolatinė gyvenamoji vieta, darbo vieta arba įtariamo pažeidimo vieta.

Kaip pasinaudoti savo privatumo teisėmis ir (arba) pasirinkimais

Jei norite pasinaudoti savo duomenų privatumo teisėmis ar pasirinkimais, tai galite padaryti užpildę šią interneto formą.

Vienas iš mūsų komandos narių gali su Jumis susisiekti, kad patikrintų Jūsų el. pašto adresą ir vėliau tapatybę, prieš suteikdami prieigą, keisdami arba ištrindami Jūsų duomenis. Vykdant šį tapatybės tikrinimo procesą Jūsų gali būti paprašyta pateikti vyriausybės išduotą asmens tapatybės dokumentą. Jūsų pateiktą tikrinimui informaciją visam laikui ištrinsime iškart po to, kai baigsime tikrinimo procesą.

Privalome atsakyti tik į tuos prašymus, kuriuos galima patikrinti ir kurie yra teisėti. Jei negalime patikrinti Jūsų tapatybės remdamiesi pirmiau aprašytais procesais, galime paprašyti Jūsų pateikti papildomos patvirtinimo informacijos. Šios informacijos nenaudosime jokiais kitais nei tikrinimo tikslais. Jei negalėsime pakankamai tiksliai patikrinti Jūsų tapatybės, kad galėtume atsakyti į Jūsų prašymą, nedelsdami Jums apie tai pranešime ir paaiškinsime, kodėl negalime patikrinti Jūsų tapatybės ir išnagrinėti prašymo.

Prašymai dėl privatumo teisių įgaliotam atstovui

Galite paskirti įgaliotąjį atstovą, kuris Jūsų vardu naudotųsi Jūsų teisėmis. Jei įgaliotasis atstovas pateikia prašymą Jūsų vardu, jis taip pat turi pateikti Jūsų pasirašytą dokumentą, įgaliojantį atstovą pateikti prašymą Jūsų vardu.

Be to, galime paprašyti, kad ir Jūs ir Jūsų atstovas laikytųsi pirmiau aprašyto taikomo tapatybės patvirtinimo proceso.


Mūsų privatumo pranešimo atnaujinimai

Retkarčiais galime keisti šį privatumo pranešimą, atsižvelgdami į technologijų, privatumo praktikos ir teisinių naujovių pokyčius arba kitais nuolatinio tobulinimo tikslais. Apie reikšmingus pakeitimus informuosime Jus nurodydami kiekvieno pranešimo viršuje, kada jis buvo paskutinį kartą atnaujintas.

Jei pridėsime papildomų paslaugų arba pakeisime esamas paslaugas, kurios, mūsų nuomone, iš esmės pakeis duomenų tvarkymo, apie kurį buvo pranešta šiame privatumo pranešime, pobūdį, dėsime pagrįstas pastangas, kad pateiktume papildomą pranešimą (pvz., el. paštu arba per Jūsų paskyrą). Priklausomai nuo pakeitimo priežasties, taip pat galime paprašyti Jūsų patvirtinti sutikimą su pakeitimais kito prisijungimo metu. Toliau naudodamiesi paslaugomis po tokio pranešimo ir (arba) sutikimo, Jūs sutinkate su pakeisto Privatumo pranešimo sąlygomis.

Kaip su mumis susisiekti

Jei turite klausimų ar pastabų dėl asmens duomenų apsaugos pranešimo arba norite pasinaudoti savo teisėmis, užpildykite šią formą.

Mūsų duomenų apsaugos pareigūnės kontaktiniai duomenys:

Sirli-Kristi Käpa

Manpower Lit, UAB

Šeimyniškių g. 3, Vilnius, Lietuva